Společnost

Lidé se musí přizpůsobit


Na svÄ›tÄ› jsou různé oblasti osídlené různými lidmi. A je obvyklé, že se obyvatelstvo každé takové oblasti odliÅ¡uje jako celek od obyvatelstva oblastí jiných. A tato jedineÄnost onÄ›ch uskupení lidí z nich dÄ›lá národy žijící ve státech.

K tomu, aby nÄ›kde existoval funkÄní stát, musí existovat jisté území, jehož obyvatelstvo se shodlo na urÄitých základních principech, jimiž se hodlá řídit a jež je ochotno akceptovat. Musí tu být aspoň nÄ›jaké spoleÄné rysy, které způsobují, že spolu takoví lidé žít dokážou a chtÄ›jí. A Äím déle pak takové spoleÄenstvo lidí existuje, tím více obvykle nalézá spoleÄnou Å™eÄ, sjednocuje se navzájem a odliÅ¡uje se od spoleÄenství ostatních.

stojící lidé

Pro Äeskou spoleÄnost je tak typické to, co je pro ni typické a co ji odliÅ¡uje a tedy i oddÄ›luje tÅ™eba od spoleÄnosti nÄ›mecké, rakouské, polské, slovenské atd. Spojuje nás kdeco, a to aÅ¥ už v dobrém nebo ve zlém. Máme spoleÄnou Å™eÄ, relativnÄ› spoleÄné náboženství, potažmo ateismus akceptující aspoň minimum kÅ™esÅ¥anských hodnot, máme stejné pÅ™edstavy o tom, jak žijí sluÅ¡ní lidé a kdo jsou to pro zmÄ›nu zloÄinci Äi jiní vyvrhelové. Máme pÅ™ibližnÄ› shodnou pÅ™edstavu o tom, co je bohatství a co bída, máme v podstatÄ› velice si blízkou rasu, atd.

V takové spoleÄnosti tak jsou nastavena jistá pravidla, podle nichž mohou právÄ› takoví lidé bez vÄ›tších potíží žít. SamozÅ™ejmÄ›, že se ne vždy vÅ¡em vÅ¡echno líbí, ale jsme schopni uznat, že to tak má být, že se vÄ›tÅ¡ina nepodřídí menÅ¡inÄ› a bez jasných pravidel by tu panoval chaos.

dva bezdomovci

A tak jsme spoleÄností, která má své normy. A která je vyžaduje od vÅ¡ech svých Älenů. A pokud akceptuje nÄ›jaké odliÅ¡nosti, pak obvykle jen u tÄ›ch, kdo jsou tu jen doÄasnÄ› a kdo se zase vrátí do odliÅ¡né komunity, jako jsou například turisté.

Ale pravidla jsou tu potÅ™eba a musí se dodržovat, aby to tu fungovalo. A nemÄ›lo by se ustupovat sebeagresivnÄ›jší menÅ¡inÄ›, která se odmítá integrovat. Protože se z malých ústupků mohou stát velké. A když pÅ™estane platit nÄ›jaké pravidlo pro jednoho, Äasem ho už nebude dodržovat nikdo. A spoleÄnost se rozpadne. Což nelze akceptovat. Protože co by z nás bylo, kdybychom nebyli prostÄ› ÄŒechy?